Přijímací řízení do MŠ

Vydávání přihlášek do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 bude v pondělí

15. dubna 2019 v době od 8 do 15 hodin.

 

Zápis dětí se bude konat v úterý 7. května 2019 v době od 14 do 15.30 hodin.

 

Petr Admin

Ve školním roce 2018/2019 je do MŠ zapsáno 58 dětí a jsou vzdělávány podle věku ve třech třídách.

Mladší děti ve třídě Berušek, starší děti ve třídě Sluníček a třetí třídu Krtečků tvoří předškoláci, odpoledne se děti slučují podle počtu do dvou, případně jedné třídy.

V Beruškách jsou paní učitelky D. Zelenková a G. Šloufová.

Ve třídě Sluníček je paní učitelka P. Divišová a J.Nestrojilová.

V předškolní třídě je paní učitelka P. Cahová a asistentka pedagoga H. Brabencová.

___________________________________________________________________

 

Poplatek za školku pro přijaté dítě činí 250 Kč měsíčně, bez ohledu na frekvenci docházky.

 

Vzdělávání v posledním (předškolním) ročníku je pro dítě povinné a poskytuje se zdarma, a to i pro děti s odkladem školní docházky.

 

Poplatek vybírá v MŠ hospodářka, termín je vyvěšen vždy na dveřích v mateřské škole.

____________________________________________________________________________

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech.

V jeho průběhu uplatňujeme účinné moderní pedagogické metody a přístupy.

Plán činností vychází z potřeb a zájmu dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
Preferujeme skupinovou činnost, vedeme děti k samostatnosti a motivujeme je
k různým aktivitám z programové nabídky dne.

Snažíme se vést děti k samostatnému myšlení, spolupráci na činnostech, vzájemnému respektu a toleranci, učíme je zodpovědnosti.
Při přístupu je uplatňován adaptační režim, děti mají dostatek prostoru rovněž pro
spontánní činnost a hru.

 

Zaměstnanci mateřské školy :

 

vedoucí učitelka - Pavla Cahová 

učitelka - Bc. Pavlína Divišová

učitelka - Dagmar Zelenková

učitelka - Gabriela Šloufová

učitelka - Jitka Nestrojillová

asistentka pedagoga - Hana Brabencová

školnice - Jaroslava Uhrová

 

 

Petr Admin

Mateřská škola

Mateřská škola v Kněžicích byla založena v roce 1941. Nejdříve byla umístěna v budově základní školy. Od roku 1978 je zřízena v novém areálu společně se školní jídelnou.            

Od 1. ledna 2003 se MŠ a ŠJ Kněžice sloučily se ZŠ do jednoho právního subjektu, jehož zřizovatelem je Obec Kněžice.

 

Název našeho ŠVP je „Je nám dobře na světě“.

 

Cíle naší MŠ

  • rozvíjení dětské osobnosti podle jejich možností a potřeb
  • samostatné, zdravě sebevědomé dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou přirozenou cestou prožitkového učení
  • vytváření podmínek ke spontánnímu projevu
  • umožnění samostatné volby činnosti podle zájmu dítěte
  • respektování a rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí

 

 

Organizace dne školky

Provoz v MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

  6.30 -  7.30   společné scházení dětí 1. a 2. třídy, samostatně třída předškoláků

  7.30 - 13.00  dle režimu dne

13.00 - 14.15  společné odpočívání, spaní

14.15 - 16.00  hry, aktivity podle přání dětí

 

 

 

 

Petr Admin