Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

 

Na základě novely školského zákona je od školního roku 2016/2017 pro všechny děti narozené před 1.9.2012 (tedy pětileté a starší - s odkladem) předškolní vzdělávání POVINNÉ!

 

Ředitelka školy stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.

 

Organizaci předškolního vzdělávání obsahují ustanovení § 34 a 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitel školy má právo ukončit vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání, pokud se nepřetržitě neúčastnilo po dobu delší než dva týdny a pokud nebylo řádně omlouváno, nebo zákonní zástupci nedodržují další stanovené podmínky.

 

V případě rovnosti bodů rozhodne datum narození dítěte.

 

S výjimkou posledního roku před zahájením povinné školní docházky je stanovena zkušební doba pro pobyt v délce 3 měsíců.

 

Kritérium                                                                                                       Bodové hodnocení

____________________________________________________________________________________

Trvalý pobyt dítěte        Kněžice, Brodce, Hrutov, Rychlov              20 bodů

_______________________________________________________________

Věk dítěte                     4 roky                                                       12

                                     3 roky                                                       10

                                                 2 roky                                                         8

_______________________________________________________________

Doba podání                1 rok                                                           2

(opakované) žádosti      2 roky                                                         3

_______________________________________________________________

Individuální situace       Sociální potřebnost dítěte - posouzení

dítěte                            OSPOD                                                    10

 

                                     Dítě se specifickými potřebami                 15

                                     (doloženo)

____________________________________________________________________________________

 

Podmínky přijetí:

1. dítě musí být řádně očkováno - § 34 odst. 5 školského zákona

2. do mateřské školy mohou být přijaty děti, které ke dni zápisu dovrší dva roky

    věku.

 

 

V Kněžicích 1.3.2017                                                      Jana Kružíková, ředitelka školy

Petr Admin