Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Na základě novely školského zákona je pro všechny děti narozené před 1.9.2013 (tedy pětileté a starší - s odkladem) předškolní vzdělávání POVINNÉ!

 

Ředitelka školy stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizaci předškolního vzdělávání obsahují ustanovení § 34 a 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitel školy má právo ukončit vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání, pokud se nepřetržitě neúčastnilo po dobu delší než dva týdny a pokud nebylo řádně omlouváno, nebo zákonní zástupci nedodržují další stanovené podmínky.

 

V případě rovnosti bodů rozhodne datum narození dítěte.

 

S výjimkou posledního roku před zahájením povinné školní docházky je stanovena zkušební doba pro pobyt v délce 3 měsíců.

 

Kritérium                                                                                                       Bodové hodnocení

______________________________________________________________________________________

Trvalý pobyt dítěte        Kněžice, Brodce, Hrutov, Rychlov                                  20 bodů

__________________________________________________________________________

Věk dítěte                   4 roky                                                                  12

                                  3 roky                                                                  10

                                              2 roky                                                                   8

__________________________________________________________________________

Doba podání                1 rok                                                                     2

(opakované) žádosti       2 roky                                                                   3

___________________________________________________________________________

Individuální situace       Sociální potřebnost dítěte - posouzení

dítěte                          OSPOD                                                               10

 

                                   Dítě se specifickými potřebami                             15

                                   (doloženo doporučením poradenského pracoviště)

_______________________________________________________________________________________

 

Podmínky přijetí:

1. dítě musí být řádně očkováno - § 34 odst. 5 školského zákona

2. do mateřské školy mohou být přijaty děti, které ke dni zápisu dovrší dva roky

    věku.

 

 

V Kněžicích 29.1.2019                                                             Jana Kružíková, ředitelka školy

Petr Admin