Oznámení

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Kněžice oznamuje rodičům dětí, že v době letních prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 bude mateřská škola uzavřena.

Důvodem je plánovaná pokračující rekonstrukce toalet, výdejní kuchyňky a třídy v MŠ.

 

Provoz mateřské školy bude zahájen v úterý 1. září 2020.

 

 

 

V Kněžicích dne 28.4.2020                              Mgr. Jana Kružíková, ředitelka školy

 

 

Petr Admin

Změna výše úplaty za MŠ
Na základě ustanovení § 6 odst.5 a § 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, v platném znění,
bude na měsíc (měsíce), ve kterých bude přerušen provoz mateřské školy, úplata za MŠ poměrně krácena tak, aby její výše odpovídala rozsahu přerušení provozu.
Pokud nebude během kalendářního měsíce mateřská škola vůbec otevřena, úplata za toto období nebude vybírána.

 

(Úplata uhrazena předem bude po dohodě buď vrácena, nebo použita na následující období.)

 

                                                                        Mgr. Jana Kružíková, ředitelka školy

 

 

Petr Admin

Ve školním roce 2019/2020 je do MŠ zapsáno 58 dětí a jsou vzdělávány podle věku ve třech třídách.

Mladší děti ve třídě Berušek, starší děti ve třídě Sluníček a třetí třídu Krtečků tvoří předškoláci, odpoledne se děti slučují podle počtu do dvou, případně jedné třídy.

V Beruškách jsou paní učitelky P. Divišová a J. Nestrojilová.

Ve třídě Sluníček je paní učitelka D, Zelenková a G. Šloufová.

V předškolní třídě je paní učitelka P. Cahová a H. Brabencová.

___________________________________________________________________

 

Poplatek za školku pro přijaté dítě činí 250 Kč měsíčně, bez ohledu na frekvenci docházky.

 

Vzdělávání v posledním (předškolním) ročníku je pro dítě povinné a poskytuje se zdarma, a to i pro děti s odkladem školní docházky.

 

Poplatek vybírá v MŠ hospodářka, termín je vyvěšen vždy na dveřích v mateřské škole.

 Od ledna 2020 bude úplata za MŠ vybírána prostřednictvím bankovního převodu na účet školy: 1524756399/0800.  

____________________________________________________________________________

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech.

V jeho průběhu uplatňujeme účinné moderní pedagogické metody a přístupy.

Plán činností vychází z potřeb a zájmu dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
Preferujeme skupinovou činnost, vedeme děti k samostatnosti a motivujeme je
k různým aktivitám z programové nabídky dne.

Snažíme se vést děti k samostatnému myšlení, spolupráci na činnostech, vzájemnému respektu a toleranci, učíme je zodpovědnosti.
Při přístupu je uplatňován adaptační režim, děti mají dostatek prostoru rovněž pro
spontánní činnost a hru.

 

Zaměstnanci mateřské školy :

 

vedoucí učitelka - Pavla Cahová 

učitelka - Bc. Pavlína Divišová

učitelka - Dagmar Zelenková

učitelka - Gabriela Šloufová

učitelka - Jitka Nestrojillová

učitelka - Hana Brabencová

školnice - Jaroslava Uhrová

 

 

Petr Admin

Mateřská škola

Mateřská škola v Kněžicích byla založena v roce 1941. Nejdříve byla umístěna v budově základní školy. Od roku 1978 je zřízena v novém areálu společně se školní jídelnou.            

Od 1. ledna 2003 se MŠ a ŠJ Kněžice sloučily se ZŠ do jednoho právního subjektu, jehož zřizovatelem je Obec Kněžice.

 

Název našeho ŠVP je „Je nám dobře na světě“.

 

Cíle naší MŠ

  • rozvíjení dětské osobnosti podle jejich možností a potřeb
  • samostatné, zdravě sebevědomé dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou přirozenou cestou prožitkového učení
  • vytváření podmínek ke spontánnímu projevu
  • umožnění samostatné volby činnosti podle zájmu dítěte
  • respektování a rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí

 

 

Organizace dne školky

Provoz v MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

  6.30 -  7.30   společné scházení dětí 1. a 2. třídy, samostatně třída předškoláků

  7.30 - 13.00  dle režimu dne

13.00 - 14.15  společné odpočívání, spaní

14.15 - 16.00  hry, aktivity podle přání dětí

 

 

 

 

Petr Admin